Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DENDA GAMES B.V. gevestigd te Oldenzaal Inschrijving Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 08143800

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Denda Games B.V. aangegane overeenkomsten van welke aard dan ook en op alle aanbiedingen van en leveringen van diensten en goederen door Denda Games B.V. en werkzaamheden van Denda Games B.V. van welke aard dan ook. 2. Denda Games B.V. aanvaardt geen eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 3. Verstrekte opdrachten worden door DENDA Games b.v. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de wederpartij verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de wederpartij vrijwaart Denda Games B.V. tegen aanspraken van derden dienaangaande. 4. Naast Denda Games B.V. zijn ook alle personen die bij de uivoering van enige opdracht van een wederpartij zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor Denda Games B.V. werkzaam zijn, gerechtigd om op deze algemene voorwaardeneen beroep te doen. 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een wederpartij.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en niet bindend. 2. Een overeenkomst tussen Denda Games B.V. en de opdrachtgever wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen indien en voor zover de door de opdrachtgever gegeven opdracht door Denda Games B.V. is aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging, tenzij de uitvoering van de werkzaamheden zonder zodanige bevestiging plaatsvindt, in welk geval de factuur tevens geldt als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 3. DUUR EN BEËINDIGING Tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, wordt een opdracht voor onbepaalde tijd verstrekt. Door Denda Games B.V. kan de opdracht te allen tijde, zonder inachtneming van een opzegtermijn, worden beëindigd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, worden de diensten verleend en de goederen geleverd tegen prijzen die gebaseerd zijn op het aantal door medewerkers van Denda Games B.V. ten behoeve van de opdrachtgever bestede uren of door Denda Games B.V. vastgestelde verkoopprijzen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW. 2. Alle kosten die door Denda Games B.V. ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, is de opdrachtgever aan Denda Games B.V. verschuldigd, tenzij deze blijkens de opdrachtbevestiging in de prijs zijn inbegrepen. Over deze kosten kan BTW verschuldigd zijn.

ARTIKEL 5. FACTURERING De verrichte diensten worden per week en/of kalendermaand gefactureerd. De facturen vermelden behalve de overeengekomen vergoeding, de verschuldigde BTW en de belaste en onbelaste voorschotten. Geleverde goederen worden bij aflevering gefactureerd.

ARTIKEL 6. TERMIJNEN Alle door Denda Games B.V. in offertes of elders genoemde leverings- en andere termijnen voor zaken of diensten zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van een termijn plaatsvindt, zal Denda Games B.V. de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 7. RECLAMES 1. Met uitzondering van die gevallen waarin de bestelling aantoonbaar niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft u niet het recht om (een deel van) de bestelling terug te sturen, tenzij wij u vooraf schriftelijk en per aparte overeenkomst het recht van retour hebben toegezegd. 2. Eventuele reclames terzake van door Denda Games B.V. verrichte diensten en geleverde goederen alsook op facturen, worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij binnen acht dagen na toezending van de facturen schriftelijk bij Denda Games B.V. zijn ingediend en Denda Games B.V. in de gelegenheid wordt gesteld een en ander te controleren. Na deze termijn vloeit er voor Denda Games B.V. uit enige reclame van de koper geen enkele verplichting voort. Het bewijs dat de geleverde zaken en de verpakking daarvan ten tijde van de aflevering gebreken vertoonden, dient door de wedenpartij te worden geleverd. Op de wedenpartij rust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Denda Games B.V. zijn geleverd. Als is aangetoond dat de verichte dienst of geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Denda Games B.V. de keuze de betreffende bestelling te vervangen of de factuurwaarde te restitueren. Restitutie vindt echter alleen plaats als het materiaal in de originele en ongeschonden staat aan ons is geretourneerd. 3. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht factuurbedragen niet of niet tijdig te betalen of betaling van factuurbedragen op te schorten.

ARTIKEL 8. OVERMACHT Alle omstandigheden, die overmacht opleveren, waaronder begrepen alle omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Denda Games B.V. vallen en/of de normale gang van zaken belemmeren, doch eveneens andere omstandigheden, die het Denda Games B.V. onmogelijk maken aan haar verplichtingen te voldoen, ontheffen Denda Games B.V. van haar verplichtingen, tenzij door Denda Games B.V. wordt verkozen alsnog haar verplichtingen, na beëindiging van de overmachtssituatie, na te komen. Generlei aanspraak, in het bijzonder schadevergoedingsaanspraken, kunnen in deze gevallen tegen Denda Games B.V. geldend gemaakt worden. Indien Denda Games B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 9. BETALINGSCONDITIES 1. Denda Games B.V. is ook tijdens de duur van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen van de opdrachtgever, ter hoogte van een bedrag gelijk aan een vergoeding van drie maanden dienstverlening aan de opdrachtgever. De voorschotten worden verrekend met de wekelijkse of maandelijkse facturen. Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal zonder korting of compensatie plaatsvinden. 2. Indien een factuur niet binnen bovenvermelde termijn wordt voldaan, wordt een vertragingsrente over het onbetaalde bedrag in rekening gebracht naar een percentage van 1,5% per maand, vanaf 60 dagen na factuurdatum waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt als volle maand, terwijl voorts alle overige vorderingen, welke Denda Games B.V. op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar worden. 3. Indien de opdrachtgever jegens Denda Games B.V. in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings- en/of andere verplichtingen, is Denda Games B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht op nakoming, aanvullende of vervangende schadevergoeding. 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 22,69 per incident, waaronder ook begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, indien door Denda Games B.V. ontbinding wordt gevorderd i.v.m. de wanprestatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor alle kosten van juridische bijstand, door Denda Games B.V. gemaakt indien Denda Games B.V. in redelijkheid tot het oordeel kon komen dat zodanige bijstand wenselijk was. Door een beroep van Denda Games B.V. op het in de vorige volzin bepaalde vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de honorariumcomponent van de in dit artikel genoemde gerechtelijke (incasso)kosten. 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enigerlei verplichting, welke voor hem uit enige met Denda Games B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, faillissementsaanvrage, (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Denda Games B.V. het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Denda Games B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot het vorderen van de opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Denda Games B.V. geleden c.q. te lijden kosten en interesten. In alle gevallen, ook wanneer Denda Games B.V. nakoming van de overeenkomst vraagt, is elke vordering, welke Denda Games B.V. op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

ARTIKEL 10. ZEKERHEIDSSTELLING Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Denda Games B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Denda Games B.V., en in de door deze gewenste vorm en omvang, zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever (onmogelijkheid daaronder begrepen) de verlangde zekerheid te stellen, geeft Denda Games B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, interesten en schade, winstderving daaronder begrepen.

ARTIKEL 11. RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als voormeld, is Denda Games B.V. gerechtigd de aan Denda Games B.V. ter hand gestelde stukken van de opdrachtgever, alsmede de door Denda Games B.V. geproduceerde stukken onder zich te houden, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Denda Games B.V. totdat alle door de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Denda Games B.V. verschuldigde bedragen zijn voldaan.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID Denda Games B.V. 1. Terzake van wanprestatie is Denda Games B.V. slechts aansprakelijk indien is voldaan aan de voorwaarde dat de opdrachtgever, na deugdelijke ingebrekestelling, de overeenkomst tussentijds beëindigt, respectievelijk dat de overeenkomst op zijn verzoek wordt ontbonden, en de voorwaarde dat aan de zijde van Denda Games B.V. opzet of grove schuld is vastgesteld. Betalingsverplichtingen, welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Denda Games B.V. beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever welke het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot het bedrag genoemd in artikel 12.5. Het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 is onverminderd van toepassing. 2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 12.1 is de aansprakelijkheid van Denda Games B.V. voor door opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Denda Games B.V. is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. Denda Games B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of deskundigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt, hetzij voordat de overeenkomst tot stand komt hetzij tijdens de duur van de overeenkomst. Denda Games B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt. 3. Opdrachtgever zal Denda Games B.V. vrijwaren in geval van met de door Denda Games B.V. geleverde goederen of diensten samenhangende aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Denda Games B.V. of door Denda Games B.V. ingeschakelde derden nimmer aanspreken. 4. Elke aansprakelijkheid van Denda Games B.V. voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten. 5. De totale aansprakelijkheid van Denda Games B.V. is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: 11.345,- of het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan Denda Games B.V. opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Denda Games B.V. gecrediteerde bedragen.

ARTIKEL 13. KENNISGEVING Alle mededelingen met betrekking tot de opdracht zullen door de partijen schriftelijk worden gedaan, door Denda Games B.V. aan het gekozen domicilie van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. MEDEDELINGEN PERSONEEL Mededelingen van personeel van Denda Games B.V. binden Denda Games B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van Denda Games B.V. zijn bevestigd.

ARTIKEL 15. DOMICILIEKEUZE Voor de uitvoering van de opdracht kiest de opdrachtgever domicilie aan het door hem in de overeenkomst, of bij gebreke daarvan, bij de opdracht opgegeven adres. Op een adreswijziging kan de opdrachtgever zich jegens Denda Games B.V. niet beroepen alvorens 10 werkdagen zijn verstreken sedert de ontvangst door Denda Games B.V. van een schriftelijke kennisgeving, waarin de opdrachtgever haar de adreswijziging meedeelde.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN De overeenkomst waar deze voorwaarden deel van uitmaken, is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmede verband houdende kunnen uitsluitend volgens deze overeenkomst bij de bevoegde rechter aanhangig gemaakt worden.

ARTIKEL 17. DEPOT Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08143800.